هنر سینمای انقلابی در فیلم بادیگارد

دانلود مقاله هنر سینمای انقلابی در فیلم بادیگارد



فیلم خوب و هنر واقعی آنست که گرچه از بستر جامعه و تاریخ بشری بر می آید اما ارتباط خود را با آن قطع نمی کند و آن را به شکل هنری بیان می کند و همین شکل هنری است که فیلم را از مستند جدا کرده و بر فراز آن جای داده و پویا و یا انقلابی می کند.

بازگشت به لیست

نظرات:

سميه هاشم زاده :

باديگارد.

14:08:31 - 2016-08-28