تدوین منشور حفظ باغ های ایرانی

دانلود مقاله تدوین منشور حفظ باغ های ایرانیاز آنجایی که باغ ایرانی دیگر زائیده نمی شود و مانند مسجدها و مزارها جزو میراث فرهنگی ماست، و از آنجایی که باغ هایی که پارک شدند روحشان را باختند و دچار چمن انگلیسی و سایه ی کم و خشک شدن و تغییر درختان شدند، پس اعلام می کنیم زین پس هیچ باغی پارک نشود! و با آن ها مانند یک موزه ی زنده رفتار و مدیریت گردد که بیننده به اندازه وارد آن شده و هدایت گردد. پس باغ جای پیک نیک و هجوم بی تناسب متقاضیان نباشد و اینجا نیز عرضه و تقاضا هماهنگ باشند.

بازگشت به لیست

نظرات: