ادبیات، هنر و معماری

دانلود مقاله ادبیات، هنر و معماریاین سه جنبه از بیان وضعیت حال یک جامعه، در یک سیر ناموزون اما مرکب، بر مبنای گذشته ی تاریخی، به یکدیگر وابسته و در هم پیوسته اند و کم و بیش با هم افت و خیز می کنند اما شتاب این افت و خیز هرچه تاریخ جلوتر رفته تندتر و نوساناتش کوتاه تر شده است.

بازگشت به لیست

نظرات: