شهر در سرزمين ايران بزرگ

دانلود مقاله شهر در سرزمين ايران بزرگاز آنجائى که از شهرهای دوران هخامنشی چندان اطلاعی در دسترس نيست مساله را باز کرده تا به متغيّرهای ديگر بپردازيم شايد كمبود اطلاعات تاحدی جبران شود. شهرهای آن دوره از زمان امپراتوری ماد و خود پارسى ها و ايلاميان و اقوام ديگر و قبل از آن وجود داشتند اما از آنجا که تجمع شهر و رشد و گسترش آن به تحولات سرزمين و اوضاع حکومتى بستگی دارد می توان حدس زد که شهرها در دويست سال حکومت هخامنشی نيز دچار تحولات بزرگی شده باشند.

بازگشت به لیست

نظرات: