سد سلمان فارسی و پیامدهای احداث آن

دانلود مقاله سد سلمان فارسی و پیامدهای احداث آنسد سلمان فارسی، در جنوب جهرم، در منطقه ی سی مکان، در دشتی پهناور، با شیبی ملایم و در پایین دست سی دهکده ای که در کنار رودخانه ی قره قاج قرار دارند.

بازگشت به لیست

نظرات: