گنبد سلطانیه و گنبد فلورانس

دانلود مقاله گنبد سلطانیه و گنبد فلورانسرشید الدین فضل الله همدانی شاعر، پزشک، دانشمند و نویسنده ی جامع التواریخ، مدیر و مدبری بود که تحت وزارت او ساخت مجموعه ی سلطانیه در زمان غازان خان آغاز شد و در زمان الجایتو پایان گرفت.

بازگشت به لیست

نظرات:

سارا:

گنبد

15:06:34 - 2016-06-03